هویت بصری چیست؟

هویت بصری

هویت بصری برند شامل تمامی فرمت‌های دیداری و ظاهری برای یک کسب و کار است. لوگو، رنگ‌های سازمانی، قالب‌های شبکه‌های اجتماعی، اوراق اداری، فونت‌های مجاز و...
هـدف ایـن اسـت کـه بـا ظـاهـری یـکپـارچه و همسـو، ماندگاری یک برند را در ذهـن مخاطـب افـزایش دهیـم و بهتریـن احساس را در مشتریان زنده کنیم.

البته که هویت بصری چیزی فراتر از رنگ و لوگو است. به یاد داشته باشید که این کار فقط با ترکیب دو تخصص «برندسازی و گرافیک» امکان‌پذیر است.
هدف اصلی هویت بصری این است تا در عصر گستردگی محتوا، در میان تبلیغات ریز و درشت برندهای مختلف، قدرتمند، جذاب، مورد اعتماد و دوست داشتنی به نظر آیید.

درخواست هویت بصری

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.