مارکت ریسرچ

مارکت ریسرچ چیست؟

چرا مارکت ریسرچ انجام دهیم؟

با بررسی و تحلیل دقیق سه عامل رقبا، مشتریان و شرایط حاکم بر بازار، با رویکرد بازارسازی و بازارداری می‌توان موفقیت هر کسب و کاری را تضمین کرد.
شناخت کامل از مشتریان و پاسخ نیازهایشان، تسلط کامل بر رقبا و فعالیت‌هایشان، شناخت دقیق از تحولات شرایط بازار، آرزوی هر مدیر کسب و کاری است و با فرآیندهای تحقیقات بازار این آرزو می‌تواند به راحتی تبدیل به واقعیت شود.
تحقیقات بازار یا مارکت ریسرچ یکی از موثرترین فرآیندها برای شناختی دقیق و کاربردی نسبت به مشتریان و رقیبان و شرایط حاکم بر آن بازار است.
هدف اصلــی از تحقیقــات بـــــازار یــــا مارکــت ریســـرچ به دســت آوردن اطلاعـــاتی اسـت که در تصمیم‌گیری‌های مدیران کسب ‌و کار مهم و حیاتی است.

تحقیقات بازار بر سه مرود تاکید دارد:
مشتریان، رقبا، شرایط بازار
این سه عامل اصلی‌ترین موارد برای رسیدن به رستگاری و موفقیت در هر کسب و کاری است.
شما زمانی می‌توانید بـه فـروش بیشتری برسیـد کـه شناخـت دقیقــی از مشتــریان داشته باشید. با شناخت دقیق رقبا می‌توانید فعالیت آن‌ها را پیش بینی کنید و در مواقع لازم واکنش نشان دهید. حتی گاهی لازم است فعالیت‌های بازاریابی خود را بر اساس فعالیت رقبا تغییر دهید. با شناخت شرایط حاکم بر بازار، شما می‌توانید تصمیم بگیرید چه زمانی مناسب توسعه است، چه زمانی محصول جدید وارد بازار کنید، چــه زمانــی تبلیغ کنید، چه زمانی استراتژی‌های ثبات در پیش بگیرید و چه زمانی به دنبال کاهش فعالیت‌ها باشید.

فرم درخواست مارکت ریسرچ

مارکت ریسرچ و کوپیدو

بررسی جلسات اولیه برای مشخص شدن چالش‌های مهم و موضوع کلی تحقیقات بازار
بررسی دقیق چالش‌های مطرح شده از سمت شما
تعیین پرسش‌ها و فرضیات اولیه و تعیین ابزارهای تحقیق
اطلاعات جمع آوری شده، دسته بندی می‌شوند و مرحله تجزیه و تحلیل آغاز می‌شود
خروجی مرحله تجزیه و تحلیل، راهکارها و استراتژی‌های مناسب است
تمامی این مراحل به صورت طبقه بندی شده به شما تحویل داده می‌شود

درخواست مارکت ریسرچ

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.