بیزینس مدل

بیزینس مدل چیست؟

چرا بیزینس مدل مهم است؟

همه ابعاد کسب و کار در کنار هم، مدل کسب و کار را تشکیل می‌دهند.
برای مدل کسب و کار معمولا از دو روش لین یا کانواس کلاسیک استفاده می‌کنیم. درواقع در مدل کسب و کار قصد داریم تصویر کلی و کلان را از کسب و کار ببینیم تا بتوانیم تصمیمات استراتژیک را به درستی بگیریم.

بسیاری از کسب و کارها هر روز با عدم هماهنگی بین دپارتمان‌ها و افراد مختلف درگیر هستند؛
استراتژی مناسبی برای اهداف پیش رو طراحی و تدوین نمی‌کنند و یا به درستی اجرا نمی‌کنند.
مشکل کمبود منابع مالی، انسانی، زیرساختی، تکنولوژی و... از دیگر موارد است.
در واقع پاسخ مناسب برای حل تمامی این مشکلات و معضلات طراحی و تدوین یک مدل کسب و کار مناسب است.

فرم درخواست بیزینس مدل

بیزینس مدل و کوپیدو

بررسی کسب و کار شما با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه‌های اولیه
انتخاب الگوهای استراتژیک مناسب
برگزاری جلسات مشترک
بررسی و تعیین مخاطبین هدف کسب و کار با جزییات و مشخصات
بررسی و طراحی مزیت‌های رقابتی کسب و کار با رویکرد ارزش آفرینی
طراحی و تدوین دو بخش منابع و فعالیت‌های کلیدی و اصلی
استاندارد سازی ساختار مالی با جریان درآمدی و ساختار هزینه
طراحی و تدوین بوم مدل کسب و کار کانواس 

درخواست بیزینس مدل

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.